Dasar Privasi

Terakhir dikemaskini: September 14, 2023

Kami di Tranglo menghormati dan melindungi privasi data peribadi yang kami terima atau mengumpul. Dasar Privasi ini menyatakan jenis data peribadi yang kami proses dan cara kami menggunakan data peribadi tersebut.

Semua istilah yang ditakrifkan yang digunakan dalam Dasar Privasi ini dinyatakan dalam Glosari di bawah.

Siapakah Kami

Bergantung pada tempat anda berada atau Entiti Tranglo yang anda berurusan, Entiti Tranglo berikut akan bertanggungjawab untuk pemprosesan Data Peribadi:

Entiti TrangloLokasi
Tranglo Sdn. Bhd.
Treatsup Sdn. Bhd.
Malaysia
PT Tranglo IndonesiaIndonesia
Tranglo Pte LtdSingapore
Tranglo Europe LtdUnited Kingdom

Pengumpulan Data Peribadi

 1. Bagaimana kami mengumpul Data Peribadi anda
  1. Anda memberi kami Data Peribadi apabila anda:
   1. membuka akaun untuk tujuan perkhidmatan kami;
   2. membuat perjanjian dengan kami;
   3. mengisi sebarang borang di Laman kami;
   4. menghubungi kami untuk bertanya atau membuat aduan berkaitan perkhidmatan kami; atau
   5. memberikan kami lebih banyak maklumat apabila diperlukan oleh kami.
  2. Maklumat daripada orang lain
   Kami mungkin mengumpul Data Peribadi anda daripada pihak ketiga seperti Pelanggan Individu, Pelanggan Perniagaan, pembekal perkhidmatan kewangan dan pembekal perkhidmatan identiti/pengesahan.
  3. Maklumat dikumpul secara automatik
   Untuk butiran, lihat Dasar Kuki kami.
 2. Jenis-jenis Data Peribadi yang dikumpul
  Kami mengumpul:
  1. nama, tarikh lahir dan nombor pengenalan kerajaan;
  2. butiran perhubungan seperti alamat, alamat e-mel dan nombor telefon;
  3. butiran akaun bank atau e-dompet anda;
  4. butiran kad debit dan kad-kad kredit anda;
  5. foto dan foto dokumen pengenalan anda;
  6. maklumat peranti anda termasuk maklumat teknikal yang berkaitan dengannya;
  7. maklumat mengenai transaksi seperti tarikh, masa, jumlah, mata wang, kadar pertukaran dan kaedah pembayaran;
  8. rekod surat-menyurat atau perbincangan kami, secara lisan atau bertulis.

Pemprosesan Data Peribadi

 1. Bagaimana kami menggunakan Data Peribadi anda
  Secara umumnya, kami akan memproses Data Peribadi yang dikumpul untuk tujuan berikut:
  1. untuk memenuhi keperluan undang-undang dan peraturan kami dalam bidang kuasa tempat kami beroperasi;
  2. jika anda adalah seorang Pelanggan Perniagaan, Wakil atau Pelanggan Individu, untuk menjalankan pengesahan Kenali Pelanggan Anda untuk tujuan onboarding;
  3. Jika anda adalah seorang Pelanggan Perniagaan, Wakil, Pelanggan Individu, Pengirim atau Benefisiari, untuk menjalankan pengesahan dan saringan identiti yang diperlukan; dan untuk memproses sebarang arahan; dan
  4. jika anda seorang Pelawat ke Laman kami, untuk butiran lanjut bagaimana kami akan memproses Data Peribadi anda, lihat Dasar Kuki kami.
 2. Perkongsian Data Peribadi
  Kami mungkin berkongsi Data Peribadi dengan cara-cara berikut:
  1. Ahli Gabungan Tranglo. Kami berkongsi Data Peribadi dengan ahli gabungan Tranglo yang lain untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.
  2. Pembekal Perkhidmatan Kami. Untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada Pelanggan Perniagaan dan Pelanggan Individu kami, kami mungkin bergantung kepada pembekal-pembekal perkhidmatan pihak ketiga, yang termasuk mana-mana institusi kewangan, pembekal perkhidmatan pembayaran, pengendali e-dompet, pengendali wang elektronik, pembekal perkhidmatan pengiriman wang, atau mana-mana institusi berlesen dalam rantaian pembayaran bersiri atau menutup yang menerima dan menghantar transaksi untuk dan bagi pihak entiti lain. Dengan berbuat demikian, kami mungkin mendedahkan Data Peribadi kepada pembekal-pembekal perkhidmatan ini tetapi hanya setakat yang perlu dan dibenarkan oleh undang-undang. Kami juga akan memerlukan pembekal-pembekal perkhidmatan ini untuk melindungi keselamatan dan kerahsiaan Data Peribadi yang mereka proses bagi pihak kami.
  3. Pematuhan. Di mana kami secara munasabah percaya bahawa adalah perlu untuk berkongsi Data Peribadi untuk mematuhi:
   1. sebarang undang-undang dan peraturan;
   2. sebarang peraturan yang dikenakan oleh mana-mana organisasi yang berkaitan dengan penggunaan kaedah pembayaran yang khusus;
   3. sebarang kewajipan kontrak termasuk menguatkuasakan hak kontrak kami; dan
   4. dengan sebarang perintah atau permintaan oleh mahkamah, pihak berkuasa kawal selia, agensi-agensi penguatkuasa undang-undang dan mana-mana pihak berkuasa awam atau kerajaan.
  4. Transaksi-transaksi Korporat. Jika kami atau ahli gabungan kami memasuki sebarang transaksi yang akan mengubah struktur perniagaan atau pegangan saham kami seperti penggabungan, penyusunan semula, penyerahhakan, usaha sama atau penjualan, kami mungkin berkongsi Data Peribadi tertentu dengan pihak ketiga yang diperlukan untuk transaksi tersebut. Kami akan memastikan bahawa mana-mana penerima Data Peribadi melindungi keselamatan dan kerahsiaan Data Peribadi ini.
  5. Mana-mana orang yang anda telah bersetuju. Jika perlu, kami mungkin menghubungi anda untuk mendapatkan persetujuan anda untuk berkongsi Data Peribadi kepada pihak ketiga dan apabila kami berbuat demikian, kami akan memaklumkan anda identiti pihak ketiga ini dan jenis Data Peribadi yang kami ingin kongsikan dengan mereka .
 3. Asas Undang-undang untuk Pemprosesan Data Peribadi
  1. Persetujuan anda. Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di privacy@tranglo.com. Walaupun begitu, kami mungkin masih mengekalkan beberapa Data Peribadi yang kritikal untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.
  2. Kewajipan kontrak atau hubungan Pra-kontrak. Kami memproses Data Peribadi untuk tujuan memasuki hubungan dengan bakal Pelanggan Perniagaan dan Pelanggan Individu serta untuk melaksanakan kewajipan kontrak yang kami ada dengan Pelanggan Perniagaan dan Pelanggan Individu ini.
  3. Pematuhan Kewajipan Undang-undang. Kami memproses Data Peribadi untuk mengesahkan identiti mana-mana individu yang menggunakan atau bergantung pada perkhidmatan kami untuk mematuhi kewajipan pemantauan dan pengesanan penipuan, pencegahan pengubahan wang haram dan kewajipan kenali pelanggan anda dan kewajipan pelaporan kewangan yang dikenakan ke atas kami oleh pengendalian undang-undang, piawaian industri, institusi kewangan, pembekal-pembekal perkhidmatan atau rakan kongsi.
  4. Kepentingan Perniagaan yang Sah. Walaupun anda mungkin tidak mempunyai hubungan secara langsung atau kontrak dengan kami, kami mempunyai kepentingan perniagaan yang sah untuk memproses Data Peribadi anda yang diberikan kepada kami oleh Pelanggan Perniagaan kami atau Pelanggan Individu untuk memproses transaksi-transaksi.

Menyimpan Data Peribadi Anda

 1. Keselamatan Data Peribadi. Kami membuat usaha yang munasabah untuk menjaga dan melindungi Data Peribadi anda. Kami melaksanakan dan mengekalkan langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang sesuai:
  1. untuk menghalang pemprosesan Data Peribadi yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang dan kehilangan atau kemusnahan atau kerosakan kepada, Data Peribadi secara tidak sengaja;
  2. untuk memastikan tahap keselamatan yang sesuai dengan kebahayaan yang mungkin terhasil daripada pemprosesan yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang atau kehilangan, kemusnahan atau kerosakan secara tidak sengaja; dan sifat Data Peribadi untuk dilindungi.
 2. Penyimpanan Data Peribadi. Kami menyimpan Data Peribadi anda selagi kami menyediakan perkhidmatan kepada Pelanggan Perniagaan dan Pelanggan Individu kami. Walaupun selepas kami berhenti menyediakan perkhidmatan sedemikian, kami mungkin dikehendaki menyimpan Data Peribadi anda untuk tempoh tertentu untuk mematuhi kewajipan undang-undang dan kawal selia kami. Sebaik sahaja kami tidak lagi diperlukan untuk menyimpan Data Peribadi anda, kami akan memadamkannya mengikut dasar-dasar dan prosedur-prosedur kami.

Hak Anda sebagai Subjek Data

Anda mempunyai hak-hak berikut berkenaan dengan Data Peribadi anda yang kami proses:

 1. Hak untuk Mengakses: Anda boleh meminta akses kepada Data Peribadi anda dan untuk meminta salinan Data Peribadi anda.
 2. Hak untuk Membetulkan: Anda boleh meminta untuk membetulkan dan/atau mengemas kini Data Peribadi anda yang tidak betul, tidak lengkap atau ketinggalan zaman.
 3. Hak untuk Mengehadkan Pemprosesan: Di bawah syarat-syarat tertentu, anda boleh meminta untuk menyekat atau mengehadkan pemprosesan Data Peribadi anda. Sebagai contoh, jika dibenarkan oleh undang-undang, anda boleh menolak perkongsian Data Peribadi anda kepada pihak ketiga.
 4. Hak untuk Membuat Aduan: Anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data yang kompeten jika anda menganggap pemprosesan Data Peribadi anda telah dilanggar.
 5. Hak untuk Memadam: Anda mempunyai hak untuk meminta Maklumat Peribadi anda dipadamkan atau dialih keluar daripada sistem dan rekod kami. Walau bagaimanapun, hak ini hanya terpakai dalam keadaan-keadaan tertentu.
 6. Hak untuk Menarik Balik: Anda boleh memilih untuk menarik balik persetujuan anda yang telah diberikan kepada kami sebelum ini. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa kami mungkin tidak dapat menyediakan atau terus menyediakan perkhidmatan kepada anda jika anda menarik balik persetujuan anda. Penarikan balik persetujuan anda juga tidak akan menjejaskan pemprosesan Data Peribadi anda yang sah sebelum kami menerima notis penarikan balik anda.
 7. Hak untuk Pemindahan: Anda boleh meminta untuk memindahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga atau diri anda sendiri. Kami akan memindahkan Data Peribadi dalam format berstruktur, biasa digunakan, boleh dibaca mesin.

Jika anda ingin melaksanakan mana-mana hak anda di atas, anda boleh menghubungi kami di privacy@tranglo.com.

Pilihan Pemasaran Anda

Anda boleh memilih keluar daripada menerima komunikasi pemasaran daripada kami dengan menkan pada pautan "berhenti melanggan" di bahagian bawah e-mel pemasaran Tranglo dan anda akan dikecualikan daripada surat berita dan kenalan kami.

Sila ambil perhatian bahawa jika anda memilih keluar daripada menerima e-mel berkaitan pemasaran daripada kami, kami mungkin masih menghantar mesej transaksi atau pentadbiran kepada anda.

Kemas kini kepada Dasar Privasi Kami

Kami mungkin mengemas kini atau menyemak semula Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Kami menasihati anda untuk menyemak Laman kami untuk versi terkini Dasar Privasi secara berkala.

Jika anda adalah Pelanggan Perniagaan atau Pelanggan Individu kami, kami akan memaklumkan sebarang kemas kini atau semakan semula secara bertulis.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, Data Peribadi yang kami proses, atau anda ingin melaksanakan salah satu hak anda sebagai subjek data, anda boleh menghubungi kami di:

AlamatUnit 10-1, Tower 9, Avenue 5, Bangsar South, 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.
E-melprivacy@trango.com

Sila berikan kami masa yang munasabah untuk bertindak balas dan melaksanakan sebarang perubahan.

Jika anda percaya bahawa hak anda sebagai subjek data telah dilanggar, anda boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data yang kompeten.

Glosari

Benefisiaribermaksud mana-mana entiti, perbadanan atau individu yang menerima dana atau pemindahan wang melalui Tranglo atau pembekal perkhidmatannya akibat perkhidmatan yang disediakan oleh Tranglo kepada Pelanggan Perniagaan atau Pelanggan Individu.
Pelanggan Perniagaanbermaksud mana-mana entiti atau perbadanan yang menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Tranglo.
Pelanggan Individubermaksud mana-mana orang sebenar yang menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Tranglo dan dalam beberapa keadaan, anda juga adalah Pengirim untuk tujuan perkhidmatan yang disediakan oleh Tranglo.
Data Peribadibermaksud apa-apa maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi bagi mana-mana individu yang diberikan kepada kami, dikumpulkan secara automatik dan/atau diperoleh daripada pihak ketiga.
proses atau pemprosesanbermaksud sebarang operasi atau set operasi yang dilakukan pada Data Peribadi atau set Data Peribadi, sama ada melalui cara automatik atau tidak, seperti pengumpulan, perekodan, organisasi, penstrukturan, penyimpanan, penyesuaian atau pengubahan, pengambilan semula, perundingan, penggunaan, pendedahan melalui penghantaran, penyebaran atau sebaliknya menyediakan, penjajaran atau gabungan, sekatan, pemadaman atau pemusnahan.
Wakilbermaksud mana-mana individu yang bertindak bagi pihak Pelanggan Perniagaan yang bakal atau sedia ada dan ia hendaklah termasuk mana-mana pemegang saham, pengarah dan pekerja Pelanggan Perniagaan tersebut.
Pengirimbermaksud mana-mana entiti, perbadanan atau individu yang melibatkan Pelanggan Perniagaan untuk menyediakan perkhidmatan pemindahan wang atau kredit masa dan Pelanggan Perniagaan menggunakan Tranglo melengkapkan perkhidmatan tersebut.
Lamanbermaksud mana-mana laman web atau platform yang diurus dan/atau dikawal oleh Tranglo.
Tranglo atau kamibermaksud mana-mana Entiti Tranglo yang dirujuk dalam jadual di atas yang bertanggungjawab untuk pemprosesan Data Peribadi.
Pelawatbermaksud mana-mana individu yang melawat Laman sama ada untuk bertanya tentang Tranglo atau perkhidmatan yang disediakan oleh Tranglo.